0

සංගිලිකනදරාව වැවේ ඇළ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීමෙන් ගොවීහු අසරණ වෙති


මැදවච්චිය ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංගිලිකනදරාවේ වැවෙන් අස්වද්දන කුඹුරු අක්කර 3000ක ප්‍රමාණයකට ජලය සපයන්නේ එම වැවේ ගොඩ සහ මඩ සොරොව් දෙකෙන් ඉන් ජලය සපයන ගොඩ සොරොව්වේ 7km ප්‍රමාණයකින් යුත් ඇල මාර්ගය රොන් මඩ සහ ඇතැම් පුද්ගලයෙන් ක්‍රියා කලාපයන් හේතුවෙන් විනාශ වී තිබෙනවා .ගොවීන් කියා සිටින්නේ මෙතුවක් කල් කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදු කර නොමැති බවයි.ජලය නිකුත් කරන කාලය තුළද විශාල ජල ප්‍රමාණයක් අපතේ යන බව ද ගොවීන් අප සමඟ කියා සිටියා .ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ බළධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කර මෙම මාර්ගය හරි ආකාරව සකසා දෙන ලෙසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *