0

වත්තල, ඔලියමුල්ල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසලක ගින්නක්


පස්වරු 5ට පමණ මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති අතර ප්‍රදේශවාසීන් හා පොලීසිය එක්ව ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *