0

මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු සිදු නොවීමෙන් ගමනාගමනයට බධා


කටුගස්තොට – මඩවල මාර්ගයේ නවයාලතැන්න ප්‍රදේශයයි .මෙම ස්ථානයේ මාස 3ක කාලයක සිට මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු සිදු නොවීමෙන් රථ වාහන රියදුරන් මෙන්ම මගීන් ද දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා .ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *