0

අකුරු කරන්නට මඟ පෙන්වූ ගුරු භවතුන්ට ආදී සිසුන්ගෙන් ගුරු උපහාර


පන්නල, සඳලංකාව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් මෙල‍ෙස අද තම පාසල් ජීවිතයේ අකුරු කරන්නට ගුරු හරුකම් ලබා දුන් මේ දක්වා විශ්‍රාම ගත් ගුරු භවතුන් 100කට වැඩි පිරිසකට උපහාර දැක්වීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණා.විශේෂයෙන් මේ අතර පාසල ආරම්භක සමයේ සිටි ගුරුවරුද උපහාර උළෙල එක් ව සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *