0

සුන්දර නුවරඑළියේ අසුන්දර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය


කඳපොල රාගල මාර්ගයේ කඳපොල නගරයට ආසන්නව මාර්ගය අසළ කැළි කසළ එක් වතිබෙන ආකාරය යි. මෙලෙස අක්‍රමත්ව කැළි කසළ බැහැර කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශය අවට දුර්ගන්ධයක් ද පවතිනවා . මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් පවසන්නේ ක්‍රමවත්ව කැළි කසළ බැහැර කරන ලෙසටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *