0

කොළඹ බදුල්ල මාර්ගයේ බෙරගල ප්‍රදේශයේදී පස් කන්දක් නාය යෑමෙන් අවහිර වූ මාර්ගය යථා තත්ත්වයට


අද අලුයම පස් කන්ද කඩා වැටීමෙන් කොළඹ බදුල්ල මාර්ගයේ බෙරගල ප්‍රදේශයෙන් මාර්ගය අවහිර වුණා .මේ වන විට අවහිර වු මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත්කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *