0

පැවති අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් ගාල්ල,බද්දේගම ප්‍රදේශ අවට මාර්ග තවමත් ජලයෙන් යට වී ඇති අයුරු


මේ වන විට ගාල්ල බද්දේගම අවට මාර්ගවල තවමත් ජලයෙන් යටව තිබෙනවා .බද්දේගම,අගලිය මාර්ගය උඩුගම මාර්ගය ජලයෙන් යටව ඇති අතර ගමනාගමනයට ද බාධා සිදු ව තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *