0

පුවක් කොට පමණක් අලුත් වෙන ගම් දෙකක් යා වෙන කඩිහින්ගල පාලම


කඩිහින්ගල වාඩිමුල්ල ගම්දෙකක් යා වෙන පාලමයි . වසර ගණනාවක සිට ගම්දෙක යා කරන නිසි පාලමක් ලබා දෙන ලෙසට බළධාරීන් දැනුවත් කළ ද ඊට නිසි පිළතුරක් නොලැබී නැහැ. ගම්මුන් මෙලෙස පුවක් කොට යොදා ගනිමින් පාලමක් තැනීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ට ඇති විකල්පය මෙය බැවින්. ගම්මුන් ඉල්ලා සිටින්නේ තමන්ගේ හා දරුවන්ගේ ජිවිත සුරක්ෂිත කරන පාලමක් ලබා දෙන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *