0

අවධානය යොමු නොවීමෙන් අනතුරක් අත ළඟ


මාතර අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටා අනාරක්ෂිත විදුලි රැහැන් කණුවකි.රිය අනතුරකින් මෙම විදුලි රැහැන් කණුවට හානි සිදු වී ඇති අතර කාලයක් ගත වූව ද තවමත් එය පිළිසකර කර නොමැති බවට පදිකයන් හා ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා .දිනකට දහස් ගණනක් පදිකයන් එහා මෙහා යන මෙම ස්ථානයේ මෙම අනාරක්ෂිත කණුව තවත් මාරක අනතුරකට අත වනන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *