0

හිඟුරක්ගොඩදී වෑන්රථයක් පාරෙන් ඉවතට

හිඟුරක්ගොඩ මැදිරිගිරිය මාර්ගයේ දොර හතර ප්‍රදේශයේදී වෑන් රථයක් පාරෙන් ඉවතට පැන අනතුරට පත් විය . එම අනතුර සිදුවී ඇත්තේ, ඉදිරිපසින් පැමිණි වාහනයට පාරෙන් ඉඩදීමට යෑමෙදී වේගය පාලනය කරගත නොහැකිවීමෙනි, මෙම අනතුරින් කිසිවකුට හානි සිදු නොවු අතර වෑන් රථය පාරේ ගමන් ගත් ලොරි රථයේ ආධාරයෙන් වෑන් රථය ඉවතට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *