0

බලංගොඩ, නෙල්ලිවල මාර්ගය අබලන් වීමෙන් ගමනාගමනයට දුෂ්කරතා


බලංගොඩ අලුත්නුවර හරහා නෙල්ලිවල දක්වා ගමන් ගන්නා මාර්ගය අබලන් වීමෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් ව තිබෙනවා .මෙම මාර්ගය භාවිතා කරමින් ප්‍රදේශ කිහිපයකට යාමට මෙම මාර්ගය යොදා ගන්නා අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙම මාර්ගය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *