0

තලවතුගොඩ,කලල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක ගින්නක්


Ureporter සමාජික ශාමින්ද ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ වායු සමීකරණ අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයක ගින්න හට ඇති බවයි .කොට්ටේ නගර සභාවේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ගින්න මැඩ පැවත්වීමට කටයුතු කර තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *