0

යතුරුපැදි කරුවන් බදු ගත් පදික වේදිකාව


කොළඹ – මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කැලණිය ප්‍රදේශයේදී රථවාහන තදබදය පැවති අවස්ථාවක යතුරුපැදිකරුවන් පදික වේදිකාවේ‍ ගමන් ගන්නා අයුරු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *