0

කොටුවේගොඩ වෙළඳ සංකීර්ණයේ හානියට පත් වහළය නිසා වෙළදුන් අසීරුතාවයක


දිනකට දහස් ගණනක් ජනතාව පැමි‍ණෙන මාතර කොටුවේගොඩ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය යි පසු ගිය සුළි සුළං තත්ත්වයේදී මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වහළයට දැඩි හානි සිදු වුණා.නමුත් තවමත් එය පිළිසකර නොමැති හේතුවෙන් වැසි දිනවලදී මෙහි වෙළදාම් කටයුතු කළ නොහැකි බව වෙළඳුන් පවසනවා
වෙළඳුන් කඩිනමින් මෙය පිළිසකර කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව අප යුරිපෝටර් චතුර දේශාන් සදහන් කළා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *