0

බණ්ඩාරවෙල, මැද පේරුව හා උඩ පේරුව යා වෙන පාලම ගිලා බසී .


බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මැද පේරුව ආසන්නයේ මැද පේරුව හා උඩ පේරුව මහයාය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ඇති පාලමයි. පාලම යටින් ඊයේ දිනයේදී ගිලා බැසීමක් සිදු වී තිබුණු අතර අද වන විට වර්ධනය වී එම පාලම සම්පූර්ණයෙන් ගිලා බැස තිබෙනවා මේ හේතුවෙන් ගොවි ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයට පත් ව ඇති බව අප යුරිපෝටර් ඉන්දක කරුණදාස පැවසුවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *