0

රජයේ වාහනවල කළු දුම පරිසරයට හිතකර ද?


මේ වන විට රථ වාහනවලින් පිට වන දුම් හේතුවෙන් ලොව සෑම රටකම මිනිස් සෞඛ්‍යයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබේ.වාහනවල දුම් පරික්ෂණ සිදු කිරීම ආරම්භ වුයේ මෙම තත්ත්වයට විසඳුමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ද මෙය ආරම්භ කර ඇතත් පෞද්ගලික වාහන පමණක් එම දුම් පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සිදු කෙරේ.රජයේ බස් රථ,දුම්රිය,සංස්ථා සතු වාහනවලින් කළු දුම පිටවන අයුරු මහා මාර්ග වල නිරන්තරයෙන් දැකිය හැකිය.මෙම දර්ශන පෙළ මීට කදිම නිදසුනකි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *