0

වෑන් රථයක් ගැටීමෙන් මෝටර් රථ දෙකකට හානි


මාතර අකුරැස්ස මාර්ගයේ ගොඩගම ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් කිසිවෙකුට හානියක් සිදු නොවූ අතර වෑන් රථය ගැටීමෙන් මෝටර් රථ දෙකකට හානි සිදු ව තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *