0

වේගය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ත්‍රීරෝද රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට


කහවත්ත, ඇන්දාන නගරයට ආසන්නව මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන්ගත් ත්‍රීරෝද රථය වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .අනතුරින් රථයේ ගමන්ගත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇන්දාන රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *