0

විදුලි කණුවක් කඩා වැටීමෙන් පිටිගල, මාපලගම මාර්ගය අවහිර වූ අයුරු


පිටිගල, මාපලගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුරුදුවත්ත ප්‍රදේශයේදී මාර්ගය පිළිසකර කරන අවස්ථාවක විදුලි කණුවක් කඩා වැටීමෙන් අද උදැසන කාලයේ මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා සිදු වුණා .පසුව අවහිර මාර්ගය යළි යථා තත්ත්වයට පත්කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *