0

දඹුල්ල නගරයේ ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ මළ සිරුරක් .


අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ දඹුල්ල නගරයේ ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් අද අලුයම සොයා ගත් බවයි.මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරික්ෂණ දඹුල්ල පොලීසිය මගින් සිදු කරනු ලබනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *