0

ඔබේ මෙහෙවරට, අපේ ප්‍රණාමය!

ශ්‍රී ලාංකික ඔබට නවමු අත්දැකීමක් එක් කරමින් පුරවැසි මාධ්‍ය සංකල්පය සඳහා මඟ විවර කරමින් 2013 පෙබරවාරි මස 14 වැනි දින පුරවැසි මාධ්‍ය සංකල්පය ජනතාකරණය කළෙමු .

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පුරවැසි මාධ්‍ය ජාලය ලෙස ඇරඹූ පුරෝගාමී මෙහෙවර අබියස අනුකාරකයින් අභිබවමින් 2018 වසරට පා තැබූ යුරිපෝට් පවුලේ සමාජික සංඛ්‍යාව විසිපන් දහස ඉක්මවා තිබේ .
හඟුරන්කෙත චන්දන උඩුවැල්ලගෙන් ඇරඹි නිව්ස් ෆස්ට් යුරිපෝට් ගමන් මග ප්‍රදේශීය වැඩමුළු ගණනාවක් හරහා ජනතාව වෙත රැගෙන ගියෙමු .පුරවැසි මාධ්‍යකරුවන් දිරි ගන්වමින්
ඔබ කළ මෙහෙවර ඇගයීම වෙනුවෙන් Newsfirst Ureport Eagle Awards ආරම්භ කරමින් අපි ඔබට වේදිකාවක් තැනුවෙමු ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *