0

මාතර,ගල්පමුණ -අකුරගොඩ මාර්ගය අබලන් වීමෙන් ගමනාගමනය දුෂ්කරතාවක


මාතර, ගල්පමුණ – අකුරගොඩ මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ වැඩ අතර මඟ නවතා දමා වසර කිහිපයක් ගත වී ඇති අතර මේ වන විට මාර්ගයේ ගමන් කළ නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා .මාර්ගයේ අබලන් වි ඇති බවත් ගල් කුඩු සහිත දුහුවිලි හේතුවෙන් නිවෙස්වල පවා වාසය කළ නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවි තිබෙන අතර මීට විරෝධය පළ කරමින් පසු ගිය දිනක විරෝධතාවයක්ද පවත්වා තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *