0

බකමූණ – හෙට්ටිපොළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ එලවනාකන්ද ප්‍රදේශයේදී ගස් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බධා සිදු වූ අයුරු


අද සවස 2.30ට පමණ බකමූණ හෙට්ටිපොළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ එලවනාකන්ද ප්‍රදේශයේදී ගස් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බධා සිදු වුණා .පැයකට පමණ ආසන්න කාලයක් දැඩි රථ වාහන තද බදයක් ඇති වූ අතර ඉන් පසු ප්‍රදේශවාසීන් එකතුව ගස් ඉවත් කිරිමෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වූවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *