0

කුරුණෑගල – පුත්තලම මාර්ගයේ වාරියපොළ ප්‍රදේශයේදී ටිපර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට


මාර්ගයේ ගමන්ගත් ටිපර් රථය වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති අතර අනතුරෙන් මාර්ගය අසළ නවතා තිබු වෑන් රථයකට හා කුඩා ලොරි රථයකට හානි සිදු ව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *