0

තණමල්විල නගරයට ආසන්නව කන්ටේනර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *