0

විදුලි කාන්දුවකින් නිවසකට ගිනි ඇවිළෙයි

අම්පාර උහන, ගෝනගල ප්‍රදේශයේ ඊයේ දින පස්වරුවේ නිවසක මෙම ගින්න හට ගෙන තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් සමාජික සමන් චන්ද්‍රතිලක සඳහන් ක‍ළේ ගින්න ඇති වන අවස්ථාවේ නිවැසියන් නොසිටි අතර ගින්නෙන් නිවසට දැඩි හානි සිදු ව තිබෙන බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *