0

අනතුරකට අතවනන ගාල්ල, කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට පදික මාරුව


ගාල්ල, කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට තිබෙන පදික මාරුව බෝහෝ කාලයක සිට මැකී ගොස් තිබෙන බැවින් යුරිපෝටර් අනුර රන්දෙනිය සඳහන් රියැදුරන් හා රෝහලට පැමිණෙන පිරිස් දැඩි අපහසුතාවයට පත් ව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *