0

පිටිගල, කොස්සිංගල මාර්ගය ගිලා බැසීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට බධා


පිටිගල, දෙල්පෝන කොස්සිංගල මාර්ගයේ කලක් සිට බෝක්කුවක් ගිලා බැසීම හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බධා ඇතිව තිබෙන බවයි .යුරිපෝටර් ඩිලාන් රංගික පැවසුවේ දෙල්පෝන කැටපොල ප්‍රදේශයට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි මෙම මාර්ගයේ කොටසක ගිලා බැසීම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් ව ඇති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *