0

නොනගමදී ජීප් රථයක් බස් රථයක ගැටෙයි

ඇඹිලිපිටිය, නොනගම මාර්ගයේ වැටිය ධර්මපාල විදුහල ඉදිරිපිට රිය අනතුරක් සිදු වී තිබේ.බස් රථයට පසුපසින් පැමිණි ජීප් රථය එම බස් රථයේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වූ බව අපගේ යූ රිපොටර්  සඳහන් කළේ ය.