0

ඩෙංගු මඩින්න ගල්ගමුව නගරයත් එක් වෙයි.

අද උදැසන ගල්ගමුව නගරයේදී මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක විය.මේ වැඩසටහනට ගල්ගමුව සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් ද ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව ද එක් විය.

0

දැන්වීම් පුවරුවක් කඩා වැටීමෙන් නව කැලණි පාලමේ වසා දැමූ මං තීරුව යළි විවෘත කෙරෙයි.

අද උදැසන පෑලියගොඩ කැලණි පාලම අසල දැන්වීම් පුවරුව කඩා වැටීමෙන් අවහිර වූ මාර්ගය යළි විවෘත කෙරෙයි.

0

පෑලියගොඩ නව කැලණි පාලම අසල කඩා වැටුණු දැන්වීම් පුවරුව ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු වන අයුරු.

අද උදැසන පෑලියගොඩ කැලණි පාලම අසල දැන්වීම් පුවරුවක් කඩා වැටීමෙන් මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇති වුණා.අප යුරිපෝටර් සුදේෂ් ඉෂාර සඳහන් කලේ මේ වන විට කඩා වැටුණු දැන්වීම පුවරුව ඉවත් තිරීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි.