0

උඩුගම, උනන්විටිය ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේ කොටසක් කැඩී යාමෙන් ගමනාගමනය අවදානමක.

බද්දේගම උඩුගම මාර්ගයේ උනන්විටිය ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේ කොටසක් කැඩී ගොස් තිබෙනවා. පසුගියගං වතුර හේතුවෙන් මාර්ගයේ කොටසක් කැඩී ගොස් ඇති අතර මාර්ගයේ ඇති අවදානම පිළිබඳ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර ඇතිමුත් ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන ලෙස.