0

මාර්ගයෙන් ඉවතට ගිය මෝටර් රථය යතුරු පැදියක ගැටේ .

කුරුණෑගල නගරයට ආසන්නව මාර්ගයේ ගමන් ගත් මෝටර් රථයක් රියදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු වුණා.මෝටර් රථය මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරු පැදියක ගැටීමෙන් අනතුරුව අසළ තාප්පයක ගැටී මෙම අනතුර සිදු වුණා.අනතුරෙන් යතුරු පැදියේ ගමන්… Continue Reading