0

නුවරඑළියේ මාර්ග මීදුමෙන් වැසේ .රිය ධාවනයේදී සැලකිලිමත් වන්න

UREPORTER විජේසිරි සමරසේකර සඳහන් ආකාරයට නුවරඑළිය නගරයේ මාර්ග වල මේ වන විට දැඩි මීදුම් තත්ත්වයක් පවතින අතර රථ වාහන ගමනාගමනයේ දී සැලකිලිමත් විය යතු බවයි .