0

අනතුරකට අත වනන ඩී.එම් කොළඹගේ මාවතේ අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය


කිරුළපන දුම්රිය ස්ථානයේ ආසන්නයේ ඩී.එම් කොළඹගේ මාවත හරහා වැටී ඇති අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයයි .මෙම ස්ථානයේ ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මීට පෙර අනතුරු රාශියක් සිදු වී තිබෙනවා .නමුත් තවමත් ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් සවි කර නොමැති අතර ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටින්නේ කඩිනමින් මෙම ආරක්ෂිත ගේට්ටුව සවි කර දෙන ලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *