0

තඹුත්තේගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අසළ ඇති ආවරණයක් නොමැති ප්‍රධාන කාණු පද්ධතිය


තඹුත්තේගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අසළ ඇති ප්‍රධාන කාණු පද්ධතිය ආවරණයක් නොමැති නිසා පාසල් ළමුන් හා දෙමාපියන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් ව තිබෙනවා .පාසල් බස් රථ වලින් ළමුන් හා පෞද්ගලික වාහන වලින් පැමිණෙන ළමුන් ප්‍රධාන පාරේ සිට පාසල වෙතට පැමිණෙන විට දී අසළ ඇති අඩි 4ක් පමණ ගැඹුරු ආවරණයක් නොමැති කාණු පද්ධතින නිසා සමහර ළමුන් කාණුව තුළට ඇද වැටී තුවාල ලබා තිබෙනවා .ප්‍රදේශවාසීන් හා දෙමාපියන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙයට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *