0

දොඩංවල බිංගෙය අසලින් ගමන අවදානම්…!

අද උදෑසන නායයාමට ලක්වූ මහනුවර, අනිවත්ත උමං මාර්ගයේ දොඩංවල බිංගෙය අසල මාර්ගය තවදුරටත් අවදානම් තත්ත්වයේ පවතින බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ය.
ඒ හේතුවෙන් මේ වන විට එම මාර්ගය වසා දැමීමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.
පවතින අවදානම් තත්ත්වය නිසා රියැදුරන් හැකි තාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කළ යුතු බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ආයතනය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *