0

ගලෙන්බිඳුණුවැව 21 ජනපදයේ මාර්ගය ගිලා බැසීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට බධා

ගලෙන්බිඳුණුවැව 21 ජනපදයේ තිබෙන මෙම මාර්ගය හිඟුරුවැව ,ඇල්ලෑව කළෑනිකවැව ප්‍රදේශ වලට යාමට ඇති මාර්ගයයි .මෙම මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බැසීම නිසා හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් ව තිබෙනවා .එමෙන්ම එම මාර්ගය භාවිතා කරමින් පාසල් ළමුන් ගන්නා බැවින් අනතුරක් ඇති වීමට පෙර ප්‍රදේශ වාසීන් පිළිසකර කර දෙන ලෙස
ඉල්ලා සිටින්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *