0

වලස්මුල්ල පල්ලේකන්ද හරහා රදාවෙල දක්වා දිවෙන මාර්ගය අබලන් වීමෙන් ගමනාගමනය දුෂ්කරතාවයක


\වලස්මුල්ල පල්ලේකන්ද හරහා රදාවෙල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ.සුමිහිරිගම මහමඩිත්ත රදාවෙල යන ගම්මාන වලට යාමට ඇති කොටසේ මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන් වීම හේතුවෙන් එම ගම්මාන වල ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයට පත් ව තිබෙනවා තවමත් එම බළධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොවූ මෙම ගැටළුව පිළිබඳව කඩිනමින් අවධානය යොමු කොට මෙම මාර්ගය පිළිසකර කර දෙන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *