0

පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් දඹුල්ල කණ්ඩලම වැව,උඩවලව ජලාශය සහ කලා වැව වාන් දමයි


පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් දඹුල්ල කණ්ඩලම වැව, උඩවලව ජලාශය සහ කලාවැව වාන් දමමින් පවතිනවා.මේ අප යුරිපෝටර් කුමාර ඉහළගෙදර සඳහන් කළේ වසර කිහිපයකට පසු ව මෙලෙස කණ්ඩලම වැවේ වාන් දැමීම සිදු වූ බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *