0

කලවැව තවදුරටත් වාන් දමයි.


පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් කලවැව වාන් දොරටු තවදුරටත් විවෘත කර ඇතැයි අප යුරිපෝටර් එන්.ඉන්හාම් සදහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *