0

කාත්තාන්කුඩ් මන්චන්තොඩුවායිහි දෑව කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

අද අළුයම මෙම දෑව කර්මාන්ත ශාලාව ගිනිගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ, මඩකලපුව – කල්මුනේ මාර්ගයේ මන්චන්තොඩුවායිහී ඇති දෑව කර්මාන්ත ශාලාව මෙසේ ගිනි ගෙන ඇති බවයි .

කල්මුනේ මහ නගරසභාවල ගිනි නිවන හමුදාව,පොලීසිය ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගින්න නිවා දැමුවත්, පාලනය කිරීමට නොහැකිව කර්මාන්ත ශාලාව මුළුමනින්ම විනාශ වී තිබෙනවා.

මෙම සිදුවීම පිළිබඳ කාත්තාන්කුඩ් පොලීසිය පරීක්ෂණය සිදුකරමින් පවතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *