0

ගලෙන්බිඳුණුවැවදී විශාල කිඹුලෙකු අල්ලා ගනී

ගලෙන්බිඳුණුවැව, උඩ්ඩියංකුලමදී අඩි 10 ක පමණ දිග කිඹුලෙකු අල්ලා ගෙන තිබේ.

කැකිරාව, ගනේවල්පොල හා රිටිගල වන ජීවී ඒකකය එක්ව එම කිඹුලා අල්ලාගෙන තිබේ.

පසුව කිඹුලා රිටිගල රක්ෂිතයට මුදවා හැර තිබෙන බව අප යූරිපෝටර් වාර්තාකරු පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *