0

රාගම – වල්පොළ අතර දුම්රිය මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටෙයි.

ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා මත්ව තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වල්පොල සහ රාගම අතර ප්‍රදේශයේ එම අවහිරතාව පවතින බවයි.

ඒ හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය කොළඹ සිට රාගම දක්වා සිමා වි තිබෙනවා.

පොල්ගහවෙල සිට ධාවනය කරන දුම්රිය ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමනක් ධාවනය කරන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළා.

කඩා වැටුනු ගස ඉවත් කිරිමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *