0

උළු ප්‍රවාහන කළ ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට.

හබරන – ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ 27 කණුව අසල මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා . අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ උළු ප්‍රවාහන කරමින් තිබු ලොරි රථයක් රියදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පාලමේ ගැටී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *