0

මාපලගම සිරිසුනන්ද මහ විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලකට ගසක් කඩා වැටේ

අද උදැසන දැඩි සුලගින් මාපලගම සිරි සුනන්ද මහ විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලකට ගසක් කඩා වැටී තිබෙනවා . යුරිපෝටර් සුජීව ප්‍රියලාල් සඳහන් කළේ ගොඩනැගිල්ලට දැඩි අලාබහානි සිදුවී තිබේන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *