0

මීරිගම – වේවැල්දෙණිය මාර්ගයේ වෑන් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට.


මීරිගම – වේවැල්දෙණිය මාර්ගයේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක් රියදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් රියදුරු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *