0

නුවරඑළිය – වෙදබරන් මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටේ.

අද උදැසන නුවරඑළිය – වෙදබරන් මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටී තිබෙනවා . යුරිපෝටර් විජේසිරි සමරසේකර සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බාධා සිදුවී තිබේන අතර විදුලි රැහැන් පද්ධතියකට හානි සිදුව තිබේන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *