0

දුම්රිය ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් නොමැති වීමෙන් අනතුරක් ඇති වීමේ අවදානමක


දෙල්කඳ පැඟිරිවත්ත දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ පැඟිරිවත්ත මාර්ගය හරහා වැටී ඇති අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය මෙම ස්ථානයේ ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මීට පෙර අනතුරු රැසක් සිදු ව තිබෙනවා .එම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් හා මාර්ගයේ ගමන් ගන්නන් ඉල්ලා සිටින්නේ කඩිනමින් මෙම ස්ථානයේ ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් සවිකර දෙන ලෙසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *