0

මදුරන්කුලිය, මුක්කුතුඩුවාව වෙරළ තීරයට තල්මස් සිරුරක්


අප යුරිපෝටර් නිශාන්ත බණ්බාර සඳහන් කළේ මදුරන්කුලිය මුක්කුතුඩුවාව වෙරළ තීරයට මෙලෙස තල්මස් සිරුරක් ගොඩගසා ඇති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *