0

කුණු කසළට රස වැටුණු සද්දන්තයා ලොරිය පසුපස හඹා එයි


දඹුල්ල බකමූණ ප්‍රදේශයේ තිබෙන කසළ බැහැර කරන ස්ථානයක් මෙම ස්ථානයට කසළ ආහාරයට ගැනීමට පුරුදු ව වන අලින් මෙම ස්ථානයට පැමිණෙනවා.අද පස්වරුවේ කසළ බැහැර කිරිම සඳහා පැමිණි ලොරි රථයක් සහ එහි පැමිණි සේවකයන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වුණා. ඒ කසළ ආහාරයට ගැනීමට පුරුදු වූ වන අලියෙකු රථය පසුපස පැමිනීමත් සමග බොහො වේලාවක් ඔවුනට බලා සිටීමට සිදු වුණා .මේ අවස්ථාව අප යුරිපෝටර් කුමාර ඉහළගෙදරගේ කැමරාවේ සටහන් වූ අයුරුයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *